I. METODY

MMA - z anglického manual metal arc - ruční obloukové svařování kovů s použitím obalovaných elektrod.
Zdrojem potřebné vysoké pracovní teploty je elektrický oblouk, který vzniká mezi svářecí elektrodou a kovovým materiálem.
Základní regulovatelný parametr MMA svářecích zdrojů → nastavení hodnoty svářecího proudu.
Obloukové svářečky GÜDE podle polarity zdroje:
→ střídavé zdroje (AC) – transformátory ve svářečkách tohoto typu dodávají výstupní proud se sinusovou charakteristikou, měnící
polaritu v pravidelných intervalech (frekvence 50 Hz) → „transformátorové svářečky“.
→ stejnosměrné zdroje (DC) – usměrňovače ve svářečkách tohoto typu mění proudovou charakteristiku ze střídavé (vstupní proud)
na stejnosměrnou (výstupní proud).

MIG/MAG – z anglického metal inert gas, resp. metal active gas – poloautomatické svařování kovů v ochranné atmosféře inertního
(Ar, Ar/He) nebo aktivního (CO2, Ar/CO2, Ar/O2) plynu.
Zdrojem potřebné vysoké pracovní teploty je elektrický oblouk, který vzniká mezi svářecím drátem a kovovým materiálem. Do bodu
sváru je hořákem kromě drátu paralelně přiváděn i plyn, který chrání oblouk, tavnou lázeň a nejbližší plochu před atmosférickou oxidací.
Základní regulovatelné parametry MIG/MAG svářecích zdrojů → nastavení hodnoty svářecího proudu/rychlosti podávání svářecího
drátu. Pokud je součástí MIG/MAG svařovacího zařízení nádoba s ochranným plynem, jedná se o „sváření v ochranné atmosféře“.
Některé MIG/MAG zdroje lze alternativně použít i pro sváření „bez ochranné atmosféry“ (= nádoby s plynem) metodou FLUX,
využívající trubičkový drát, který uvolňuje ochranný plyn přímo ze svého jádra.

TIG (WIG) - z anglického tungsten inert gas – svařování kovů elektrickým obloukem v ochranné atmosféře inertního (netečného)
plynu pomocí netavících se wolframových elektrod.

II. FUNKCE

ARC FORCE – stabilizace hořícího oblouku během svařování. Pokud se oblouk zkracuje a elektroda se „lepí“, svářečka automaticky
přidává proud a elektroda odhoří. V opačném případě – pokud je oblouk příliš dlouhý - svářečka ubírá proud tak, že obsluha má čas
přiblížit se s elektrodou k materiálu, aniž by oblouk zhasnul.

ANTI STICK – automatické skokové snížení svářecího proudu na minimum v případě, že dojde k přilepení elektrody (→ přilepená
elektroda následně zchladne a lze ji snadno odtrhnout).

HOT START – automatické navýšení zapalovacího proudu o ± 30% oproti hodnotě, nastavené svářečem (→ usnadnění zapálení
oblouku). Po úspěšném startu se hodnota proudu samovolně snižuje na úroveň, původně zvolenou obsluhou.

III. SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Obalované elektrody se skládají z jádra a obalu. Jádro elektrod je tvořeno kovovým vodičem z měkké oceli, který se během
svařování rozpouští, obal chrání svar před kontaminací nečistotami ze vzduchu nebo povrchu svařovaného materiálu. Konkrétní chemické
složení obalů elektrod má zásadní vliv na vlastní průběh svářecího procesu i výslednou kvalitu sváru.
Svařovací dráty se dělí podle chemického složení a struktury jádra na pevné a trubičkové. Chemické složení pevných drátů obvykle
odpovídá svařovanému materiálu, navíc obsahují pouze příměsi nutné k zajištění čistoty místa sváru. Trubičkové dráty s ochranným
plynem ve skutečnosti žádný pevný drát neobsahují – jádro těchto drátů je vyplněno granulemi
tavidla, které plní stejnou funkci jako obal u elektrod – chrání svar před místním nebo atmosférickým znečištěním.